Top Panel
위치: 관리자>외모>위젯>Hidden top panel area
설정: 관리자>외모>Theme Options>Header>Use Top Panel [설정하기]
Right Panel
관리자>외모>위젯>Right side panel area
설정: 관리자>외모>Theme Options>
Sidebars>Use Right Panel
[설정하기]
Quick Menu
설정: 관리자>외모>Theme Options>
Sidebars>Use Right Quick Menu
[설정하기]
네이버 톡톡
설정: 관리자>외모>Theme Options>
Sidebars>Quick Menu - Naver Talk ID
[설정하기]
카카오 플러스 친구
설정: 관리자>외모>Theme Options>
Sidebars>Quick Menu - Kakao Plus Friend ID
[설정하기]
주문/결제
Home / 주문/결제
03 주문완료
02 주문/결제
01 장바구니
주문상품 확인
상품/옵션정보수량상품금액
1
1,000
100,000 99%
1
49,700
1
10,000
(포인트:150)
1
1,000
100,000 99%
1
1,000
100,000 99%
옵션 이름2 / 1개
10,000
1
10,000
옵션 이름1 / 1개
11 / 1개 / +1,000
11,000
1
11,000
1
1,000
100,000 99%
1
1,000
100,000 99%
12
12,000
1,200,000 99%
1
10,000
20,000 50%
1
47,100
1
37,700
(포인트:3,000)
1
1,000
100,000 99%
선택2 / 1개 / +2,000
12,000
1
12,000
1
1,000
100,000 99%
1
1,000
100,000 99%
10,000
1
10,000
(포인트:150)
1
1,000
32,700 96%
1
무료
100,000 100%
1
10,000
32,700 69%
1
무료
100,000 100%
1
10,000
1
무료
100,000 100%
1
10,000
1
10,000
20,000 50%
3
30,000
1
10,000
20,000 50%
리본포장 / 1개 / +1,500
기본포장 / 1개
13,500 (2) 
2
13,500
1
10,000
20,000 50%
네이비 / S / 1개
A / 1개 / +1,000
33,000
1
33,000
30,000 60,000 50% (3) 
3
30,000
60,000 50%
10,000 20,000 50%
1
10,000
20,000 50%
10,000 20,000 50%
1
10,000
20,000 50%
1
54,000
10,000 20,000 50%
1
10,000
20,000 50%
150,000 300,000 50% (15) 
15
150,000
300,000 50%
10,000 20,000 50%
1
10,000
20,000 50%
1
10,000
네이비 / S / 1개
32,000
1
32,000
1,000
1
1,000
1
37,700
1
37,700
화이트 / M / 1개
32,700
1
32,700
1
4,700
1
18,000
1
37,700
1
37,700
블랙 / S / 1개
B / 1개
32,000
1
32,000
1
37,700
블랙 / M / 1개
32,000
1
32,000
4
18,800
1 / ㅇ / 1개 / +16
10,016
1
10,016
옵션 이름4 / 옵션 이름3 / 옵션 이름5 / 1개
1,000
1
1,000
옵션 이름4 / 옵션 이름3 / 옵션 이름5 / 1개
1,000
1
1,000
옵션 이름4 / 옵션 이름3 / 옵션 이름5 / 1개
1,000
1
1,000
1
1,900
2,000 5%
MT01 / 브라운 / 1개 / +2,000
S / 1개 / +10,000
13,000
1
13,000
MT01 / 블랙 / 1개 / +5,000
6,000
1
6,000
MT01 / 블랙 / 1개 / +5,000
6,000
1
6,000
1
1,000
1
24,500
27,000 9%
1
24,500
27,000 9%
1
1,000
1
1,000
1
24,500
27,000 9%
1
24,500
27,000 9%
1
1,000
2,000 50%
1
1,000
2,000 50%
1
1,000
2,000 50%
1
1,000
2,000 50%
1
24,500
27,000 9%
27,000 30,000 10% (3) 
3
27,000
30,000 10%
1
1,000
2,000 50%
1
1,000
2,000 50%
1
24,500
27,000 9%
1
1,000
2,000 50%
1
55,000
9,000 10,000 10%
1
9,000
10,000 10%
10,000 12,000 16%
1
10,000
12,000 16%
상품금액
3,919,116
할인금액
- 2,622,500
배송비
+ 0
결제금액
1,296,616
주문자 정보 입력
배송지 정보 입력
받으시는 분 주소
- -
비회원 주문
(주문 확인시에 필요한 비밀번호를 입력해 주세요)
결제정보
   
상품문의 : mangboard@gmail.com
상품금액
3,919,116
할인금액
- 2,622,500
배송비
+ 0
결제금액
1,296,616
적립 포인트
3,300P